Systems Showcase

Vinny's System

Electronics

  • Denon AVR-3801
  • TV Sony KV-27FS17
  • DVD Player Sony DVP NS300

Speakers

  • Polk RT800iFront
  • Polk CS400i Center
  • Polk F/X300i Rear