Terms-of-use

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze algemene voorwaarden mag in welke vorm en op welke wijze dan ook worden gereproduceerd, met uitzondering van wat hierin wordt toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polk Audio, LLC.

1. Aanvaarding van voorwaarden door middel van gebruik

Door naar deze website ("website") te gaan, gaat u akkoord met alle voorwaarden, condities en kennisgevingen in deze "gebruiksvoorwaarden" of waarnaar deze voorwaarden verwijzen. Gelieve geen gebruik van de website te maken als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. De inhoud en andere materialen (gezamenlijk de "materialen") beschikbaar op deze website zijn eigendom van Polk ("Polk"), of bij haar aangesloten maatschappijen. Polk behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken en te wijzigen. Gelieve de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u na het aanbrengen van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden gebruik blijft maken van deze website, houdt dit in dat u deze wijzigingen accepteert. In het geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Polk zich het recht voor om alle beschikbare en billijke rechtsmiddelen aan te wenden voor een dergelijke schending.

2. Gebruik van de website

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle materialen die beschikbaar zijn op deze website worden beschermd door copyrights, handelsmerken, servicemerken, patenten, handelsgeheimen, of andere eigendomsrechten en -wetten, en dat ongeautoriseerd gebruik van deze materialen zulke rechten en wetten kan schenden. Tenzij hierin anders vermeld mogen de materialen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gewijzigd, gedownload, weergegeven, geplaatst of overgedragen, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke wijze dan ook, maar niet beperkt tot, elektronische of mechanische middelen, fotokopie, opname, of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Polk. Gebruik van de materialen op een andere website, server of computer in een netwerk voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden. Als u inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden eindigt uw toestemming om gebruik te maken van deze website automatisch.

3. Gebruik van software

Als u software downloadt van deze website ("software") is het gebruik van de software onderhevig aan de licentievoorwaarden in de softwarelicentie-overeenkomst die bij de software is gevoegd of anderszins bij de software is verstrekt. U mag de software niet downloaden of installeren tot u de voorwaarden van de softwarelicentie-overeenkomst heeft gelezen en ermee akkoord bent gegaan.

4. Rechten beperkt door de Amerikaanse overheid

De materialen op deze website worden verstrekt met "BEPERKTE RECHTEN". Gebruik, duplicering of openbaarmaking door de overheid is onderhevig aan beperkingen zoals vermeld in toepasselijke wetten en voorschriften. Door het gebruik van de materialen erkent de overheid de eigendomsrechten van Polk ervan.

5. Algemene disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Polk gepoogd heeft om accurate informatie op deze website te verstrekken, aanvaardt Polk geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie of materialen, noch garandeert Polk dat de informatie of materialen up-to-date zijn, dat deze website op een bepaalde tijd of locatie beschikbaar zal zijn; dat defecten of fouten zullen worden hersteld; of dat de materialen vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn. Uw gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. Polk kan op elk moment zonder kennisgeving de genoemde materialen of producten wijzigen. Vermelding van producten of diensten die niet afkomstig zijn van Pplk is alleen voor informatiedoeleinden en houdt geen goedkeuring of aanbeveling in. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw accountinformatie, inclusief wachtwoorden die daarbij horen.

ALLE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE WORDEN VERSTREKT OP DEZE WEBSITE WORDEN "ALS ZODANIG" VERSTREKT INCLUSIEF EVENTUELE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

POLK OF BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, LEVERANCIERS OF EXTERNE CONTRACTORS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, WINST- OF INKOMSTENDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, KOSTEN VOOR VERVANGEN GOEDEREN, VERLIES OF SCHADE AAN DATA VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF EEN PRODUCT VAN POLK, OF SCHADE RESULTEREND UIT HET GEBRUIK OF VERTROUWEN VAN DE HIERIN OPGENOMEN INFORMATIE). AANGEZIEN EEN AANTAL JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADES VERBIEDT, IS HET MOGELIJK DAT DE INFORMATIE HIERBOVEN NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

6. Communicatie afkomstig van gebruikers

Communicatie die u verzendt naar of plaatst op deze website, en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en ander materiaal hierin opgenomen ("gebruikerscommunicatie(s)") zal als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom worden beschouwd. Polk heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke communicatie afkomstig van gebruikers; en met het op deze site posten of inzenden van dergelijke communicatie afkomstig van gebruikers: (i) gaat u ermee akkoord dat Polk en zijn verwante bedrijven dergelijke communicatie afkomstig van gebruikers openbaar mogen maken, mogen reproduceren, tonen, presenteren, aanpassen, wijzigen, distribueren, laten distribueren en hier op elke andere wijze, waar dan ook en voor welk doeleinde ook gebruik van mogen maken, en (ii) garandeert en verklaart dat het openbaar posten en het gebruik van communicaties afkomstig van u door Polk geen inbreuk zal doen op de rechten van derden en deze niet zullen schenden. U wordt niet toegestaan materiaal te posten of over te dragen dat onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch is of enig ander materiaal dat aanleiding geeft tot enige burgerlijke of criminele aansprakelijk binnen de wet.

7. Verwijdering van inhoud en beëindiging van diensten en autorisatie om de site te gebruiken

Polk behoudt zich het recht voor inhoud te verwijderen of diensten die op deze site beschikbaar worden gesteld met of zonder voorgaande berichtgeving te beëindigen. Polk behoudt zich bovendien het recht voor uw autorisatie voor het gebruik van diensten op deze site te beëindigen; uw eventuele wachtwoord op te zeggen; en aan u gerelateerde accounts te verwijderen; dit ongeacht de reden, met onmiddellijke ingang of op elk willekeurig moment.

8. Links naar sites van derden

Deze website kan links bevatten naar sites van derden. De toegang tot andere internetsites die gelinkt zijn aan deze website valt onder het risico van de gebruiker. Polk heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, materiaal, data, meningen, advies of beweringen die op deze sites worden getoond, al dan niet over producten die op dergelijke sites worden aangetroffen, of met betrekking tot zoekresultaten die u verkrijgt door deze sites te gebruiken. Polk biedt deze links slechts voor het gemak en de opname van dergelijke links betekent geen steunbetuiging.

9. Schadeloosstelling

Op verzoek van Polk stemt u ermee in Polk en zijn dochterondernemingen, filialen, werknemers, beambten en directeuren te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle wettelijke verantwoordelijkheid, claims en kosten, inclusief advocaatkosten die voortkomen uit het misbruiken van deze site. Polk behoudt zich het recht voor op eigen kosten de exclusieve verdediging en zeggenschap aan te gaan van elke kwestie die betrekking heeft op een schadeloosstelling door u en u gaat ermee akkoord Polk bij te staan in eventueel beschikbare verdedigingen.

10. Internationaal

Polk beweert niet dat het materiaal op deze site geschikt is of beschikbaar is ter gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Het is niet toegestaan het materiaal, noch kopieën of aanpassingen die van toepassing zijnde wetten of voorschriften schenden, inclusief zonder beperking de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten, op deze site te gebruiken, exporteren of herexporteren. Als u ervoor kiest toegang tot deze site te zoeken vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, dan doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk de plaatselijk van toepassing zijnde wetten na te leven.

11. Beslissing wetgeving en rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en vallen onder de wetgeving van Californië zonder enige beginselen van wetsconflicten toe te passen. U gaat er expliciet mee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor eventuele claims of acties die voortkomen uit of in verband staan met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze site uitsluitend wordt gedeponeerd in de rechtbanken van het district San Diego, in de staat Californië, en u stemt er tevens mee in u te onderwerpen aan de uitvoering van de individuele jurisdictie van dergelijke rechtbanken met als doel te procederen in eventuele claims of acties.
12. Algemene bepalingen

Tenzij hierin anders aangegeven vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Polk wat betreft uw gebruik van deze site en vervangen alle eerdere of even oude communicatie en voorstellen (mondeling, geschreven of elektronisch) tussen u en Polk met betrekking tot het gebruik van deze site. Ook kunnen er extra voorwaarden gelden die van toepassing zijn als u gebruikt maakt van inhoud, software of diensten die door derden op deze site worden aangeboden. Het niet nakomen door Polk rechten of bepalingen van de gebruiksvoorwaarden uit te voeren zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling scheppen. Als een onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd door een bevoegd gerecht, zal dat onderdeel worden uitgelegd op een consistente manier met de toepasselijke wetgeving die hiermee wordt weergegeven, en zo goed als mogelijk met de oorspronkelijke bedoelingen van Polk, en zullen de resterende onderdelen volledig van kracht en effectief zijn. U gaat ermee akkoord dat claims of acties die voortkomen uit of betrekking hebben op deze Site binnen één (1) jaar nadat deze claim of actie ontstond moet worden ingediend, of deze wordt voorgoed uitgesloten. Wij kunnen deze voorwaarden op elk willekeurig moment en van tijd tot tijd herzien door deze post bij te werken.

Polk Audio aanbiedingen voor vrienden en gezinnen

Kortingen voor VRIENDEN en gezinnen zijn alleen beschikbaar op artikelen die tijdens de beperkte periode worden gekocht via www.polkaudio.com. Deze aanbiedingen zijn niet geldig met enige andere aanbiedingen of op eerdere aankopen.

Met de aanbiedingskorting kun je maximaal twee eenheden van elk product kopen. We behouden ons het recht voor bestellingen die deze limiet overschrijden te annuleren.

Aanbiedingskortingen zijn slechts beschikbaar zolang de voorraad strekt. Aanbiedingskortingen zijn niet overdraagbaar, niet voor wederverkoop, kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet omwisselbaar voor contant geld.

Extra assistentie. Als er iets niet duidelijk is in deze voorgaande Algemene voorwaarden of als u vragen of opmerkingen heeft, vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice via 1-800-377-POLK (7655)